WAWASAN QUR’AN TENTANG EKONOMI (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran)

Ernawati Ernawati, Ritta Setiyati

Abstract


Al Qur’an memberi arahan dan ketetapan yang sangat unggul, lengkap dan mendasar terkait ekonomi untuk dipahami dan dilaksanakan oleh segenap manusia. Adalah peluang dan tantangan para ulama, ilmuwan muslim dan praktisi ekonomi Islam untuk terus mengembangkannya. Jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsistensi maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagian hidup ummat manusia di dunia maupun di akhirat. Jika tidak ditaati maka akan selalu terjadi berbagai masalah kezhaliman dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Secara filosofis, normatif dan aplikatif ilmu ekonomi Islam lebih dahulu tumbuh dan berkembang daripada ekonomi konvensional. Bahkan ekonomi Islam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi konvensional. Kejujuran histori menjadi penting dan sangat diperlukan dalam penulisan sejarah pemikiran ekonomi yang ada di dunia. Tidak hanya bersifat filosofis, idiologis dan normatif, yang lebih penting adalah berjalannya sistem ekonomi Islam secara riil di tengah masyarakat dan memberi solusi berbagai kezhaliman dan ketidakadilan yang tidak bisa disolusi oleh sistem ekonomi non Islam.  Kesatuan pandangan para ulama, ilmuwan, ekonom dan pengusaha muslim sangat penting diupayakan dalam rangka mempercepat perkembangan ekonomi Islam. Padahal al-Qur’an sebagai sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam, berisi segala hal yang menyangkut tata nilai mengenai perilaku kehidupan manusia terutama terkait dengan ekonomi.

 

Kata Kunci : Al-Quran, Penafsiran Al-Qur’an, Ekonomi, Ekonomi Islam


Full Text:

PDF

References


Al Qur’an Al Karim

Al Mishri, Rafiq Yunus, Ushul al Iqtishad al Islami, Damsyiq: Dar Al Qalam, 1993

An Nabhani, Taqiudin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Al Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995

Amalia , Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Ahmad, Khurshid, Nature and Significance of Islamic Economic, dalam M Umer Chapra, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, Jakarta : SEBI, 2001

AM Saefudin, Membumikan Ekonomi Islam, Jakarta : PT PPA Consultans, 2002

Al Qardhawi , Yusuf, 7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2014

Chapra, M Umer, The Future of Economic, terjemahan : Masa Depan Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2001

Chapra, M Umer, Toward a Just Monetary System, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin dalam Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

Chapra, M. Umer, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta : Gema Insani Press, 2000

Chapra, M. Umer, Islam and the Economic Challage, Leicester :The Islamic Foundation, 1992

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012

Djamil , Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Fauroni, Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an." Jurnal Iqtisad 4.1 (2003).

Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Hitti , Philip.K, History of the Arabs, diterjemahkan Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2010. Lihat pula Ahmad Hatta dkk, The Great Story of Muhammad saw, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2014

Idri, Hadis Ekonomi, Jakarta : Prenada Media Group, 2015

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, Jakarta : Kencana, 2014

Parwataatmadja, Karnaen A, Jejak Rekam Ekonomi Islam, Jakarta: Cicero Piblishing, 2008

Raharjo , M. Dawam, Arsitektur Ekonomi Islam, Jakarta: Mizan, 2015

Suma , Muh Amin, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Jakarta: AMZAH, 2013

Syafei , Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2002

Simuelson , Paul A, Economic, New York : McGraw Hill, 1983

Siddiqi, Mohammed Nejatullah “History of Islamic Thouth†dalam Umer Chapra, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, Jakarta : SEBI, 2001

Mannan, M Abdul, Islamic Economic : Theory and Practice, Cambrigde : The Islamic Academy, 1986

Muhammad Baqir Ash Sadr, Iqtishoduna, Jakarta : Zahra, 2008

Mardani, Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Yaakub, Muhamadul Bakir, and Khatijah Othman. "Pengurusan Islam pemangkin ekonomi ummat." Kongres Ekonomi Islam Ketiga 1.1 (2009): 43-50.

http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016

http://infobanknews.com/bi-luncurkan-buku-perjalanan-perbankan-syariah-indonesia/

http://setkab.go.id/potensi-keuangan-syariah-dalam-mendukung-pertumbuhan-ekonomi

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/30/125329626/Indonesia.

http://keuangansyariah.mysharing.co/mes-targetkan-indonesia-tiga-besar-ekonomi-islam-dunia/
DOI: https://doi.org/10.47007/jeko.v8i01.1849

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


    

 

Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
Telp : 021 5674223 ext 266

email : publikasi@esaunggul.ac.id